"Same hat, same shorts, same T-shirt," Childress said. "I don't have that X-ray. I can't look in there that deeply."
LOL